Category

ภาษาอังกฤษ

Category

TOEIC ถือเป็นการสอบภาษาอังกฤษที่ได้ยอมรับจากหลายหน่วยงานทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย สามารถเอาไปใช้เขียนใน Resume ยื่นสมัครงาน หรือปรับฐานเงินเดื…