Tag

TOEIC

Browsing

TOEIC ถือเป็นการสอบภาษาอังกฤษที่ได้ยอมรับจากหลายหน่วยงานทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย สามารถเอาไปใช้เขียนใน Resume ยื่นสมัครงาน หรือปรับฐานเงินเดื…